Author: admin

shkresa 471

NJOFTIM

Te nderuar taksapagues
Ju bëjmë me dije se:
Përllogaritja e detyrimeve tatimore vendore për periudhën Prill-Dhjetor 2018 për sa i takon Taksës së Tabelës dhe Taksës së Ndërtesës, do të kryhet sipas Ligjit Nr. 106/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9632 dt. 30.10.2006 Për Sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore, të ndryshuar, si dhe ne VKM nr 132 date 7.3.2018 ‘Per metodologjine per percaktimin e vleres se taksueshme te pasurise se paluajtshme “ndertesa”e bazes se takses per kategori specifike,natyren dhe prioritetin e informacionit dhe te dhenave per percaktimin e bazes se takses ,si dhe kritereve dhe rregullave per vleresimin alternative te detyrimit te takses”. Për keto do t’ju komunikohet Njoftim Detyrimi sipas këstit të 2-të.

Pergjegjese Tatim-Taksa
Lindita Xhuba

shkresa 471

NJOFTIM

Te nderuar taksapagues
Ne mbeshtetje te VKM nr 132 date 7.3.2018 ‘Per metodologjine per percaktimin e vleres se taksueshme te pasurise se paluajtshme “ndertesa”e bazes se takses per kategori specifike,natyren dhe prioritetin e informacionit dhe te dhenave per percaktimin e bazes se takses ,si dhe kritereve dhe rregullave per vleresimin alternative te detyrimit te takses”,neni 2 pika 1.1Vetëdeklarimi;
Çdo taksapagues duhet te vetedeklaroj te dhenat per pasurine e tij te paluajthme ndertese,njesi pronesore,qe ka ne pronesi apo ne perdorim.

Pergjegjese e tatim – taksave
Lindita Xhuba

640FE37C-667F-4585-A2CA-6590958887F7-217-000000D8FB48575D

Në kuadër të Programit Interreg Greqi-Shqipëri 2014-2020

Në kuadër të Programit Interreg Greqi-Shqipëri 2014-2020, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në bashkëpunim me Projektin “Bashkitë për në Evropë” Bashkia Tepelenë zhvillojë ditën e djeshme takimin tematik me përfaqësuesit e bashkive në zonën e lejuar të këtij programi, nën drejtimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Në këtë takim morën pjesë përfaqësuesit e bashkive si: Përmet, Sarandë, Dropull, Libohovë, Memaliaj, Tepelenë ….

Në këtë takim të moderuar nga Drejtoria e Fondeve të BE, u zhvillua në mënyrë të detajuar njohja mbi strukturën e programit, zonat e programit, objektivat dhe prioritetet tematike, kuadrin financiar, dhe çka është më e rëndësishme informacionin e nevojshëm lidhur me problematikat e hasura apo nevojat tuaja me qëllim adresimin e tyre.

2

Sot shënohet 8 Marsi – Dita Ndërkombëtare e Gruas!

Dita ndërkombëtare e Gruas e cila shënohet me 8 Mars është datë e njohur në mbarë botën si ditë e shënuar për arritjet kulturore, ekonomike dhe politike të grave. Përderisa disa vende të botës e festojnë këtë datë, 8 Marsi historikisht është përcjellë edhe me protesta dhe marshe në kërkim të drejtave të barabarta për gratë.

Kjo ngjarje zë fill më 8 mars 1857, kur rrobalarëset e Nju ­Jorkut u ngritën në protestë për të drejtat e tyre kundër shtypjes e shfrytëzimit të egër që u bëhej atyre dhe fëmijëve në punë.

Grate e Bashkise Dropull festojne dhe ju urojne Gezuar 8 Marsin !

3

Bashkia Dropull ka filluar sot aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që duam”

Bashkia Dropull ka filluar sot aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që duam” ne vijim te operacionit 6 mujor i organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Green Albania ne te cilen morri pjese edhe nenkryetari z. Mihal Mano.

Operacioni i pastrimit të Shqipërisë ka qëllimin e reduktimit të mbeturinave urbane, sensibilizimin e shoqërisë dhe institucioneve për problematikën e mbetjeve në vend dhe promovimin e një mjedisi të pastër dhe turizmi të qëndrueshëm.

Bashkia Dropull ka bashkepunuar per realizimit e aksionit “Ta Pastrojmë Shqipërinë – 24 Nëntor 2017”, në kryerje të përmbushjes së detyrimit institucional dhe kontributit për fillimin e ndryshimit të trajtimit të mjedisit të përbashkët.

Ju faleminderit,

shkresa 471

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632,date 30.10.2006,”Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar,
Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise” (i ndryshuar),

N2a