DEGJESE ME GRUPET E INTERESIT MBI STRATEGJINE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT NE KUADER TE HARTMIT TE PPV -SE PER BASHKINE DROPULL.

shkresa 471

Ne kuader te hartimin te PPV per Bashkine Dropull,me asistencen teknike te Universitetit POLIS dhe ne pranine e perfaqesuesve te Ministrise se Zhvillimit Urban ose Agjencise Kombetare te Planifikimi te Territorit (AKPT),

1

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *