Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632

shkresa 471

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632,date 30.10.2006,”Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar,
Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise” (i ndryshuar),

N2a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *