Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632,date 30.10.2006

shkresa 471

Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar,
Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise (i ndryshuar)
N2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *