Reth Nesh

Detyrat Funksionale e Punonjesve

Nr. Njesia Administrative/Nenkryetaret/ Drejoria/Sektori/Agjensia/ DetyratFunksionale Arsimi/Kualifikimet/CV
1 Administratori I Njesise Administrative Dropull I Poshtem me teper Lefter Nasto

CV

2 Administratori I Njesise Administrative Pogon me teper Thanas Naka

CV

3 Nënkryetari Ekonomik

 

me teper Athinulla Kuremeno

CV

4 Nenkryetari I Sherbimeve me teper Mihal Mano

CV

5 Drejtori I Auditimit te Brendshem me teper Stefan Kalulli

CV

6 Kryeinspektori I Auditimit te Brendshem me teper Miranda Mezini

CV

7 Pergjegjesi I Sektorit te Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar me teper Thalia Pulla

CV

8 Pergjegjesi I Sektorit te Sherbimit Urban me teper Gaqe Meçi

CV

9 Pergjegjesi I SektoritteTatimTaksave  me teper Lindita Xhuba

CV

10 Pergjegjesi I Sektorit te Sherbimeve te Brendshme me teper Amalia Millo

CV

11 Pergjegjesi I Agjensise se Bujqesise, Mbrojtjes se Mjedisit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit me teper Nikollaq Papaila

CV

12 Pergjegjesi I Agjensise se MireqeniesSociale, Kultures, Arsimit dhe Sportit me teper Mite Mejdi

CV

13 Pergjegjesi I Agjensise se SherbimevePublike me teper Alqi Kazaqi

CV