NJOFTIM

shkresa 471

Te nderuar taksapagues
Ne mbeshtetje te VKM nr 132 date 7.3.2018 ‘Per metodologjine per percaktimin e vleres se taksueshme te pasurise se paluajtshme “ndertesa”e bazes se takses per kategori specifike,natyren dhe prioritetin e informacionit dhe te dhenave per percaktimin e bazes se takses ,si dhe kritereve dhe rregullave per vleresimin alternative te detyrimit te takses”,neni 2 pika 1.1Vetëdeklarimi;
Çdo taksapagues duhet te vetedeklaroj te dhenat per pasurine e tij te paluajthme ndertese,njesi pronesore,qe ka ne pronesi apo ne perdorim.

Pergjegjese e tatim – taksave
Lindita Xhuba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *