Zyra e Tatim-Taksave te Bashkise Dropull njofton te gjithe personat juridik dhe fizik qe kane detyrime- tatimore te palikujduar per vitin 2017

shkresa 471

t1

t2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *